Bremelanotide

محصولات برملانوتید در ایالات متحده در سال 2019 به عنوان محلول تزریق در قلم تزریق خودکار (Vyleesi) تأیید شد. ساختار و خواص برملانوتید (C50H68N14O10 ، Mr = 1025.2 g/mol) یک آنالوگ پپتیدی چرخه ای مصنوعی از هورمون محرک α- ملانوسیت (α-MSH) است که در آدنوهیپوفیز تولید می شود. برملانوتید از هفت آمینو اسید (هپتاپپتید) تشکیل شده و یک متابولیت فعال است… Bremelanotide

آفاملانوتید

محصولات Afamelanotide به عنوان یک ایمپلنت (Scenesse، Clinuvel) تجویز می شود. این دارو از سال 2008 در بسیاری از کشورها وضعیت دارویی یتیم داشته است. هنوز در Swissmedic ثبت نشده است و به عنوان دارو تایید نشده است. در ایالات متحده، این دارو در سال 2019 تایید شد. ساختار و خواص Afamelanotide یک آنالوگ از هورمون تحریک کننده α-ملانوسیت… آفاملانوتید