آنژیوتانسین 2 عمل

به عنوان بخشی از سیستم موسوم به رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS) ، آنژیوتانسین 2 تأثیر قابل توجهی بر حفظ بسیاری از فرایندهای درون ارگانیسم دارد. آنژیوتانسین 2 هورمونی است که توسط خود بدن تولید می شود و متعلق به گروه هورمون های پپتیدی (پروتئو هورمون ها) است. همه هورمون های پپتیدی در این نکته مشترک هستند که از افراد کوچک تشکیل شده اند… آنژیوتانسین 2 عمل