اثر آنتی اسیدها

اطلاعات عمومی آنتی اسید (جمع: آنتی اسیدها) دارویی است که می تواند در پزشکی برای خنثی کردن محیط اسیدی دستگاه گوارش استفاده شود. مواد فعال مورد استفاده به عنوان آنتی اسید عمدتاً نمک اسیدهای ضعیف یا بازهای ضعیف هستند. ویژگی مشترک همه آنتی اسیدها این است که به عنوان یک بافر روی شیره معده عمل می کنند و می توانند… اثر آنتی اسیدها