آدفوویر

محصولات Adefovir به صورت تجاری در قالب قرص (Hepsera) موجود است. از سال 2002 در ایالات متحده ، در اتحادیه اروپا از سال 2003 و در بسیاری از کشورها از سال 2004 تأیید شده است. در واقع برای درمان عفونت HIV توسعه یافته بود ، اما به این منظور تأیید نشد. ساختار و خواص آدفوویر در دارو وجود دارد… آدفوویر