پماد آسیکلوویر

محصولات پماد چشمی زوویراکس (30 میلی گرم بر گرم) از سال 2019 دیگر در بسیاری از کشورها به بازار عرضه نمی شود. در سال 2020، پماد چشمی Xorox (همچنین 30 میلی گرم بر گرم) تایید شد. ساختار و خواص آسیکلوویر (C8H11N5O3، Mr = 225.2 گرم بر مول) به صورت پودر کریستالی سفید رنگی وجود دارد که به قدری در آب محلول است. این پیش داروی آسیکلوویر فعال است… پماد آسیکلوویر