استیل سالیسیلیک اسید و اسومپرازول

محصولات ترکیب ثابت حاوی 81 میلی گرم استیل سالیسیلیک اسید و 20 میلی گرم اسومپرازول در بسیاری از کشورها در ژوئن 2012 به شکل کپسول (آکسانوم) تأیید شد. در اتحادیه اروپا ، این دارو از سال 2011 ثبت شده است. مقدار استیل سالیسیلیک اسید موجود در آن کمتر از آسپرین کاردیو و ژنریک است که معمولاً حاوی 100 میلی گرم… استیل سالیسیلیک اسید و اسومپرازول