آلبندازول

محصولات آلبندازول بصورت قرص های جویدنی و به عنوان سوسپانسیون (زنتل) در بازار موجود است. این ساختار در سال 1993 در بسیاری از کشورها تأیید شد. ساختار و خواص آلبندازول (C12H15N3O2S ، Mr = 265.3 g/mol) به صورت پودر سفید تا کمی مایل به زرد وجود دارد که عملاً در آب نامحلول است. این یک مشتق بنزیمیدازول است و پس از جذب به طور کامل تغییر شکل می یابد. … آلبندازول