آگوملاتین

محصولات Agomelatine به صورت قرص های روکش دار (Valdoxan ، generic) به صورت تجاری در دسترس است. این ماده در اتحادیه اروپا در سال 2009 و در بسیاری از کشورها در سال 2010 تأیید شد. ساختار و خواص آگوملاتین (C15H17NO2 ، Mr = 243.30 g/mol) به صورت پودر سفید وجود دارد که عملاً در آب نامحلول است. این آنالوگ نفتالین اپی فیزال است… آگوملاتین