سفوروکسیم و الکل - آیا این سازگار است؟

تعریف سفوروکسیم دارویی است که به گروه سفالوسپورین های نسل دوم تعلق دارد. متعلق به آنتی بیوتیک های بتا لاکتام است. سفوروکسیم در درمان عفونت های باکتریایی استفاده می شود و با مهار تشکیل دیواره سلولی در طول تقسیم سلولی با باکتری ها مبارزه می کند. بنابراین یک آنتی بیوتیک بسیار قوی با طیف گسترده است و در برابر بسیاری از انواع مختلف م effectiveثر است. سفوروکسیم و الکل - آیا این سازگار است؟

اگر سفوروکسیم مصرف کنم می توانم الکل بنوشم؟ | سفوروکسیم و الکل - آیا این سازگار است؟

در صورت مصرف سفوروکسیم ، آیا می توانم الکل بنوشم؟ مصرف همزمان سفوروکسیم و الکل به طور کلی بی خطر تلقی می شود. این مستقل از مقدار و نوع نوشیدنی الکلی است. البته بدون توجه به مصرف همزمان سفوروکسیم ، باید از مصرف مشروبات الکلی استفاده شود. این امر به ویژه اگر بدن دارای… اگر سفوروکسیم مصرف کنم می توانم الکل بنوشم؟ | سفوروکسیم و الکل - آیا این سازگار است؟