سینوزیت حاد

زمینه آناتومیکی انسان دارای 4 سینوس است ، سینوس های فک بالا ، سینوس های جلویی ، سینوس های اتموئید و سینوس های اسفنوئید. آنها با دهانه های باریک استخوانی 1-3 میلی متری به نام اوستیا به حفره بینی متصل می شوند و با اپیتلیوم تنفسی نازک با سلول های جام و غدد سرومی پوشانده شده اند. موهای مژک دار باعث ترشح مخاط می شوند… سینوزیت حاد