زالزالک: اثر و عوارض جانبی

زالزالک برگها اثرات متعددی بر روی دارند قلب و خون عروق. بنابراین ، گرفتن زالزالک آماده سازی ، از جمله ، منجر به افزایش قلب می شود استحکام (اینوتروپی مثبت) و تسریع در انتقال تحریک در قلب با تأثیر بر کانالها و گیرنده های خاصی در قلب.

علاوه بر این، زالزالک دارای خواص اتساعی عروقی است که منجر به افزایش در می شود خون جریان به عروق کرونر عروق و کاهش مقاومت عروقی. به طور کلی ، این همه منجر به بهبود در اکسیژن عرضه به قلب و افزایش فعالیت قلب.

زالزالک: هیچ تداخل یا عارضه جانبی ندارد

در صورت مشاهده حداکثر دوزهای روزانه هیچگونه عوارض جانبی مضر پیش بینی نمی شود. در حال حاضر ، همچنین هیچ شناخته شده ای وجود ندارد فعل و انفعالات با عوامل دیگر