هماهنگی دست و پا و چشم | آموزش هماهنگی

هماهنگی دست و پا و چشم

یک دست خوب-پا-بله هماهنگی به ویژه در زندگی روزمره نقش مهمی دارد. بنابراین ، برخی از تمرینات در این زمینه به عنوان نتیجه گیری ارائه شده است. برای یک چشم خوب هماهنگی، ابتدا در دست چپ ، سپس در دست راست ، همه انگشتان به صورت جداگانه به انگشت شست هدایت می شوند.

تمرین با شاخص شروع می شود انگشت.از وسط و حلقه انگشت تا انگشت کوچک و دوباره به ترتیب برگردید. سپس دست دیگر دنبال می کند. برای پا-بله هماهنگی، شما یک پایه یک پا انجام می دهید و یک حرکت دایره ای با پا انجام می دهید ، نگاه شما مستقیم به جلو است.

تغییرات می تواند در حرکت پا رخ دهد. یک مربع را می توان ردیابی کرد یا می توان حرکات متلاشی را انجام داد. اگر می خواهید سطح دشواری را افزایش دهید ، می توانید تمریناتی را انجام دهید که شامل بازوها و پاها باشد.

برای این کار ، به حالت یک پا برمی گردید و در حالی که دستتان یک عدد را در هوا می نویسد ، با پای خود حرکت دایره ای انجام می دهید. پتانسیل تغییر بسیار زیاد است و درجه سختی را می توان به صورت جداگانه و به دلخواه تغییر داد. آموزش هماهنگی برای زندگی روزمره و منطقه پیشگیری از حرکات از اهمیت بیشتری برخوردار است که معمولاً فرض می شود.

از طریق تمرینات خاص ، ثبات ، تعادل و حرکت می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد. خطر پایین افتادن ، به ویژه در سنین بالا ، کیفیت زندگی را افزایش می دهد و آسان است مفاصل.