Halofuginone

محصولات

هالوفوژینون به عنوان یک راه حل خوراکی به عنوان داروی دامپزشکی به صورت تجاری در دسترس است. از سال 2003 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

هالوفوژینون (سی16H17BrClN3O3، Mr = 414.7 گرم در مول) یک مشتق کینازولین است.

اثرات

هالوفوژینون (ATCvet QP51AX08) دارای خواص ضد پروتزوئالی در برابر است.

موارد مصرف

برای درمان اسهال ناشی از (کریپتوسپوریدیوز) در گوساله های تازه متولد شده.