هالوکس والگوس: تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیمار) نشان دهنده یک ملفه مهم در تشخیص است هالوکس والگوس.

سابقه خانوادگی

  • سلامت عمومی اعضای خانواده شما چگونه است؟
  • آیا تغییر شکل پا مانند هالوکس والگوس در خانواده شما رایج است؟

تاریخ اجتماعی

  • حرفه شما چیست؟
  • آیا شما اغلب کفش های تنگ و انگشت دار می پوشید؟ پاشنه بلند؟

جاری تاریخچه پزشکی/ تاریخچه سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

  • آیا دردی را تجربه می کنید؟ اگر بله ، درد چه زمانی رخ می دهد؟
  • کجای درد موضعی است؟
  • آیا محدودیت عملکردی در پا دارید؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای.

  • آیا شما اضافه وزن؟ لطفا وزن بدن (در کیلوگرم) و قد (در سانتی متر) را به ما بگویید.

self anamnesis شامل. anamnesis دارو