هالوکس والگوس: طبقه بندی

Hallux valgus را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

درجه زاویه HV
(نرمال <15 درجه)
زاویه IM-I-II
(نرمال <9 درجه)
فرو رفتگی سزاموئید MT
کمی <20 درجه <12 درجه <5 درجه
متوسط 20-40 ° 12-15 ° 50-75 °
سنگین > ۳۶۰ درجه > ۳۶۰ درجه > ۳۶۰ درجه

HV: hallux valgusIM: زاویه I-II بین متاتارس MT: متاتارس I