سوزاک: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

سیستم ادراری ادراری (کلیه ها ، دستگاه ادراری - اندام های جنسی) (N00-N99)