گلوکورونیداسیون

تعریف

گلوکورونیداسیون به واکنش متابولیکی درون سلولی گفته می شود که در آن یک بستر درون زا یا برون زا به اسید گلوکورونیک متصل می شود. در نتیجه ارگانیسم باعث ایجاد لایه های بیشتر می شود آب محلول است تا بتواند به سرعت از طریق ادرار دفع شود. گلوکورونیداسیون به متابولیسم فاز II (ترکیبات) تعلق دارد.

 • UDP: دی فسفات اوریدین
 • UGT: UDP-glucuronosyltransferase

آنزیم های درگیر

گلوکورونیداسیون یک واکنش آنزیمی است که توسط UDP-glucuronosyltransferases (مخفف: UGT) کاتالیز می شود. ایزوآنزیم های مختلفی وجود دارد که به خانواده ها و زیر خانواده ها طبقه بندی می شوند:

 • UGT1: خانواده 1
 • UGT1A: زیرخانواده A
 • UGT1A1: آنزیم یا ژن فردی (مورب:)

UGT به صورت داخل سلولی در شبکه آندوپلاسمی قرار دارد. مهمترین اندام برای متابولیسم است کبد. اما UGT در ارگانهای مختلف نیز خارج کبدی دیده می شود. الکل ها, فنل ها, اسیدهای کربوکسیلیک, آمین ها و تیولها به عنوان بستر پذیرفته می شوند. یکی از - ، - ، - و - گلوکورونیدها صحبت می کند. از یک طرف ، مواد فعال می توانند مستقیماً ترکیب شوند. از طرف دیگر ، معرفی یک گروه عملکردی مربوطه در متابولیسم فاز I ، به ویژه ایزوآنزیم های CYP450 نیز ممکن است.

بسترهای درون زا

همانطور که در بالا ذکر شد ، UGT ها نه تنها برای زنوبیوتیک ها بلکه برای لایه های درون زا نیز ضروری هستند. این شامل بیلی روبین, صفرا اسیدها، تیروئید هورمون، محلول در چربی ویتامین ها، و هورمونهای استروئیدی. اگر آنزیم ها به اندازه کافی فعال نیستند ، بیماری ها می توانند ایجاد شوند. مثلا، بیماری Meulengracht نتیجه فعالیت ناکافی UGT1A1 است که به هم پیوسته است بیلی روبین.

اهمیت در متابولیسم دارو

بسیاری از عوامل دارویی و متابولیت های آنها بسترهای UGT بوده و گلوکورونید می شوند. لیست زیر فقط یک انتخاب کوچک را نشان می دهد:

 • پاراستامول
 • اپیوئیدها
 • NSAIDS
 • استروژن ها: استرادیول ، اتینیل استرادیول
 • داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای
 • نالوکسون
 • بنزودیازپین ها
 • لاموتریژین
 • ایزتییب

گلوکورونیداسیون تغییر می کند آب حلالیت یک دارو و معمولاً فعالیت دارویی آن. متابولیت ها ممکن است فعال یا غیرفعال باشند یا با هدف دارویی جدید تداخل داشته باشند. یک مثال شناخته شده و معمولی از یک متابولیت فعال است مورفین-6-گلوکورونید (M6G) ، که بسیار قوی تر از مورفین است. شبکیه چشم اسیدها همچنین با صرف فعال می شوند.

تعاملات دارویی

مانند سیتوکروم P450 ، UDP-glucuronosyltransferases می تواند مهار و القا شود ، باعث فعل و انفعالات در طول مسیر. نمونه هایی از بازدارنده ها هستند سرکوب کننده سیستم ایمنی و از القا کننده ها ریفامایسین ها هستند ، باربیتوراتها، و قدری داروهای ضد صرع.