گلوکوم: آزمایش و تشخیص

گلوکوم معمولاً بر اساس تصویر بالینی تشخیص داده می شود.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمیو غیره - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C).