ژیاردیازیس: علل آن

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

Giardia lamblia یک پروتوزوآ (ارگانیسم تک سلولی) است که در روده انسان زندگی می کند و در یک کیست پایدار یا به عنوان یک تروفوزوئیت فعال رویشی اتفاق می افتد (پروتیست های بالغ مرحله زندگی رویشی (همچنین protoctists نیز نامیده می شوند) موجوداتی یوکاریوتی هستند که اکنون متعلق به آنها محسوب می شوند به پادشاهی جداگانه از موجودات زنده). جیاردیازیس از طریق تماس مستقیم از طریق مدفوع و خوراکی منتقل می شود. عفونت تنها پس از بلع چند کیست امکان پذیر است.

کیست ها می توانند تا سه ماه در یک محیط مرطوب عفونی باقی بمانند.

علل (علل)

علل بیوگرافی

علل رفتاری

  • بهداشت ضعیف دست
  • تماس با آب آشامیدنی آلوده
  • مصرف غذای آلوده