تکرار اجباری | آسیب ها و خطرات بدن سازی

تکرارهای اجباری

با این روش ، عضله از طریق تقریباً تمرین می شود. 5 تکرار تا زمانی که با غلبه بر کار (متحدالمرکز) کاملاً خسته شود. به دنبال آن 2-3 بار تکرار با کمک شریک زندگی انجام می شود.

این شریک زندگی تا حدی کمک می کند که حرکت از این طریق انجام شود. روش تکرار اجباری یکی از شناخته شده ترین روش ها در بدنسازی و باعث افزایش رشد عضلات از طریق افزایش محرک های استرس می شود. روش تکرارهای اجباری براساس تمرین رایج عضله سازی است.

مثل این میمونه که هیپرتروفی تمرین (عضله سازی) ، عضلات با حدود 5-6 تکرار خسته می شوند. بعد از این تکرارهای طاقت فرسا ، ورزشکار دو تا چهار تکرار دیگر را انجام می دهد. از آنجا که این موارد بدون کمک امکان پذیر نیست ، یک شریک باید پشتیبانی کند.

این پشتیبانی باید به گونه ای انتخاب شود که حرکت در آستانه انجام باشد. 2 تا 4 تکرار اضافی باید بسیار آهسته انجام شود. این امر به درجه خاصی از حساسیت مددکاران نیاز دارد.

همانطور که از نام اجباری (غلبه) برمی آید ، این مرحله هم مرکز است. تأکید بر مرحله غلبه بر است. به منظور دستیابی به تجمع عضلانی مورد نظر در بدنسازی، اجرای صحیح حرکت پیش نیاز است.

بسته به سطح عملکرد ، می توان بین 4 تا 6 مجموعه را برای هر دستگاه تکمیل کرد. افراد مبتدی به شدت از این نوع تمرینات ناامید می شوند. تصمیم برای موفقیت آخرین تکرارها است. پس از اتمام تکرارها ، هیچ تکراری امکان پذیر نیست.

تکرارهای اجباری را می توان با کمک به خود برای برخی از گروه های عضلانی نیز انجام داد. در یک مسلح حلزون دوسر، پشتیبانی از بازوی آزاد می تواند حرکات بعدی را امکان پذیر کند. بعلاوه می توان روش تکرارهای اجباری را تا حدی انجام داد که حرکات بعدی با وزنه های کمتری انجام شود.

به محض این که دیگر تکرار امکان پذیر نباشد ، باید وزن های کمتری را برای تکرارهای بعدی انتخاب کنید. هدف از این روش ایجاد فشار اضافی بر عضله خسته شده با انجام تکرارهای بیشتر به منظور افزایش محرک تمرین است. تمرین در محدوده فوق آستانه تحریکات قوی تا قوی انجام می شود و بنابراین عضله در مقایسه با نرمال بیش از حد تحت فشار قرار می گیرد هیپرتروفی روش.

نتیجه این امر افزایش سطح مقطع عضله است. از آنجا که حرکت به صورت جداگانه و به روشی کنترل شده انجام می شود ، خطرات با این روش تقریباً غیرممکن است. تنها خطر بیش از حد عضله برای ورزشکارانی است که در تمرین بی تجربه هستند.