نفخ شکم (هواشناسی): جراحی درمانی

بسته به علت شهاب سنگ ، جراحی درمان ممکن است لازم باشد. این امر خصوصاً در موارد ایلئوس ضروری است (انسداد روده) یا علامت دار سنگهای صفراوی.