فلش پلاس

محتوا

  • سرنگ با فیلتر (مقایسه شکل: فیلتر: پیوست سبز).
  • کانول
  • ساب الکل
  • اسید اسکوربیک (ویتامین C)