گچ تب

اثرات

خنک سازی

زمینه های برنامه

  • Febbre
  • جراحات ورزشی

محصولات منتخب

  • گچ تب هانساپلاست (آلمان)
  • گچ تب Becool (آلمان)
  • گچ خنک کننده Pulmex (خارج از تجارت)
  • Perskindol گچ سرد

محدودیت های استفاده باید رعایت شود. دیکلوفناک وصله ها نیز گاهی نامیده می شوند سرد وصله ها زیرا می توانند خنک کننده باشند.