مدفوع چرب (استئاتوره): آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایش های آزمایشگاهی اجباری.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه دوم - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • کیموتریپسین در مدفوع
  • 25-هیدروکسی ویتامین D (مترادف: 25 (OH) D ، 25-هیدروکسی-کلکالسیفرول ، کلسیدیول) - به دلیل کاهش روده جذب.
  • مارکرهای توموری: CA 19-9 (آنتی ژن کربوهیدرات) و CEA (آنتی ژن کارسینوآمبریونیک).
  • CDT (کمبود کربوهیدرات) ترانسفرین) - نشان دهنده مزمن است الکل مصرف.
  • تشخیص DNA Tropheryma whippelii - مشکوک بیماری ویپل (عفونت باکتریایی با باکتری Tropheryma whippelii ، که بسیار دشوار است رشد).