مدفوع چرب (استئاتوره): دارو درمانی

هدف درمانی

  • بهبود سوdi هضم (هضم نامناسب چربی).

توصیه های درمانی