التهاب لبه پلک (بلفاریت): یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

چشم و ضمائم چشم (H00-H59).

پوست و بافت زیرپوستی (L00-L99)

  • پوستی پوسته پوسته شده ، مشخص نشده است.

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

نئوپلاسم ها - بیماری های تومور (C00-D48)

  • نئوپلاسم های پلک