التهاب لبه پلک (بلفاریت): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که می تواند در اثر بلفاریت (التهاب لبه پلک) ایجاد شود:

چشم و زائده چشم (H00-H59).

  • Hordeolum (سبک)