ورزش با توپ تنیس | تمرینات کششی برای سندرم Piriformis

ورزش با توپ تنیس

A تنیس توپ را می توان برای استفاده کرد کشش تمرینات برای افزایش اثر. از آنجا که عضله پیشانی در عمق لگن واقع شده است ، دسترسی مستقیم به آن دشوار است. با این حال، کشش تمریناتی که در آن خم می شود ران به سمت داخل چرخانده می شود و عضله را در موقعیت مطلوبی قرار می دهد.

به منظور کار کردن عضله ، روی آن می نشینید تنیس توپ در حالی که کشش. توپ باید بلافاصله در نقطه فشار دردناک توپ قرار بگیرد عضله پیشانی.