تمرینات / درمانی برای آسیب رباط در شانه | ورزش در صورت پارگی / گسترش رباط

تمرینات / درمانی برای آسیب رباط در شانه

ورزش برای افزایش تحرک و قدرت نیز برای موفقیت در درمان آسیب های رباط شانه ضروری است. 1 کشش: کنار دیواره بایستید و بازوی آسیب دیده را در نزدیکی دیواره در سطح شانه در برابر دیوار قرار دهید تا پشت بدن قرار گیرد. اکنون باید احساس کنید کشش در شانه و قفسه سینه منطقه.

این را به مدت 20 ثانیه نگه دارید. کشش دوم: با دست بازوی سالم ، آرنج بازوی دیگر را بگیرید و آن را از روی شانه سالم حرکت دهید تا احساس کشش در شانه آسیب دیده کنید. کشش را به مدت 2 ثانیه حفظ کنید.

3. تقویت و هماهنگی: بایستید یا صاف بنشینید. حالا شانه ها را به سمت گوش ها بکشید ، موقعیت را برای 2 ثانیه نگه دارید و سپس شانه ها را تا آنجا که ممکن است به سمت زمین فشار دهید. تمرین را 15 بار تکرار کنید.

4. تقویت و کشش: صورت را روی دیوار بایستید. هر دو دست را روی دیوار قرار دهید قفسه سینه قد و آرنج را خم کنید. تصور کنید که فشارهایی را روی دیوار انجام می دهید.

15 تکرار و 3 پاس انجام دهید. 5. تقویت کننده: در هر دست وزن سبک بگیرید. صاف و قائم بایستید.

پاها از عرض شانه ها فاصله دارند. همزمان ، بازوها را تا سطح شانه بلند کنید و آنها را به صورت پهلو از بدن خود بکشید. این وضعیت را به مدت 5 ثانیه نگه دارید و بازوها را دوباره پایین بیاورید.

10 بار تکرار

 • 1. کشش: کنار یک دیواره بایستید و بازوی آسیب دیده را در نزدیکی دیواره و در ارتفاع شانه مقابل دیوار قرار دهید ، به طوری که پشت بدن قرار گیرد.

  اکنون باید احساس کشیدگی در شانه و قفسه سینه حوزه. این را به مدت 20 ثانیه نگه دارید.

 • 2. کشش: با دست بازوی سالم ، آرنج بازوی دیگر را بگیرید و آن را از روی شانه سالم عبور دهید ، به طوری که احساس کشش در شانه آسیب دیده کنید.

  کشش را به مدت 20 ثانیه حفظ کنید.

 • 3. تقویت و هماهنگی: بایستید یا صاف بنشینید حالا شانه ها را به سمت گوش ها بکشید ، موقعیت را برای 2 ثانیه نگه دارید و سپس شانه ها را تا آنجا که ممکن است به سمت زمین فشار دهید. تمرین را 15 بار تکرار کنید.
 • 4 تقویت و کشش: صورت را روی دیوار قرار دهید.

  هر دو دست خود را روی سطح قفسه سینه بر روی دیوار قرار دهید و آرنج خود را خم کنید. تصور کنید که فشارهایی را روی دیوار انجام می دهید. 15 تکرار و 3 پاس انجام دهید.

 • 5.

  تقویت کننده: در هر دست وزن سبک بگیرید. صاف و ایستاده بایستید. پاها به اندازه عرض شانه فاصله دارند. همزمان ، بازوها را تا سطح شانه بالا ببرید ، و از بدن به صورت پهلو کشیده شوید. این وضعیت را به مدت 5 ثانیه نگه دارید و بازوها را دوباره پایین بیاورید. 10 تکرار