تمرینات | فیزیوتراپی برای ضایعه مینیسک

تمرینات

هنگام درمان الف منیسک ضایعه ، بخش بزرگی از درمان فیزیوتراپی شامل تمرینات مختلف با هدف بازگرداندن است هماهنگی، ثبات و قدرت به مفصل زانو. تثبیت ایستاده پا صاف و ایستاده روی یک پا بایستید. دیگری پا در هوا است.

نگه دارید تعادل به مدت 15 ثانیه ، سپس پاها را عوض کنید. برای دشوارتر کردن تمرین ، می توانید در حین تمرین چشمان خود را ببندید یا روی یک سطح لرزان (مثلا بالشتک) بایستید. تثبیت مفصل زانو صاف و ایستاده روی سطح صاف بایستید (کاشی ، پارکت).

یک حوله زیر پای سالم خود قرار دهید. حالا حوله را به آرامی و به صورت کنترل شده با پا فشار دهید و وزن خود را روی تکیه گاه نگه دارید پا. 10 تکرار

زانو برای تقویت عضلات خم می شود ، صاف و قائم بایستید. پاها تقریباً از عرض شانه فاصله دارند. حالا وارد اسکوات شوید.

اطمینان حاصل کنید که زانوهای شما فراتر از نوک انگشتان پا نیستند. با پشت صاف ، باسن خود را به سمت عقب دراز کنید. 15 بار تکرار

بهبود کشش به پشت بخوابید یک رول حوله زیر زانوی آسیب دیده قرار دهید و پای سالم را تنظیم کنید. اکنون انگشتان پا را به سمت بالا بکشید و زانوی خود را به رول حوله فشار دهید ، گویی می خواهید پشت زانوی خود را به زمین بیاورید.

کشش را به مدت 10 ثانیه نگه دارید و سپس به حالت اولیه برگردید. 5 تکرار تمرینات جالب توجه تری را می توان در زیر مشاهده کرد: ورزش برای ضایعه مینیسک

 1. تثبیت کننده پای ایستاده صاف و ایستاده روی یک پا بایستید.

  پای دیگر در هوا است. نگه دارید تعادل به مدت 15 ثانیه ، سپس پاها را عوض کنید. برای دشوارتر کردن تمرین ، می توانید چشمان خود را در حین تمرین ببندید یا روی یک سطح لرزان (به عنوان مثال ، یک کف یا یک میز) بایستید.

  بالش).

 2. تثبیت مفصل زانو صاف و ایستاده روی سطح صاف بایستید (کاشی ، پارکت). یک حوله زیر پای سالم قرار دهید. حالا حوله را به آرامی و به صورت کنترل شده با پا فشار دهید و وزن خود را روی پای نگهدارنده خود نگه دارید.

  10 بار تکرار

 3. زانو برای تقویت عضلات خم می شود ، صاف و قائم بایستید. پاها تقریباً از عرض شانه فاصله دارند. حالا وارد اسکوات شوید.

  اطمینان حاصل کنید که زانوهای شما فراتر از نوک انگشتان پا نیستند. با پشت صاف ، باسن خود را به سمت عقب دراز کنید. 15 بار تکرار

 4. بهبود کشش به پشت بخوابید

  یک رول حوله زیر زانوی آسیب دیده قرار دهید و پای سالم را تنظیم کنید. اکنون انگشتان پا را به سمت بالا بکشید و زانوی خود را به رول حوله فشار دهید ، گویی می خواهید پشت زانوی خود را به زمین بیاورید. کشش را به مدت 10 ثانیه نگه دارید و سپس به حالت اولیه برگردید. 5 تکرار