ورزش برای گردن | ورزش در محل کار

ورزش هایی برای گردن

کشش عضلات گردن در مقاله ورزش های ضد درد گردن ، تمرینات بیشتری را می توان یافت

  • موقعیت آغازین: به حالت ایستاده روی صندلی اداری نشسته و دست ها روی ران قرار بگیرند
  • اعدام: سر خود را به سمت راست متمایل کنید تا جایی که احساس احساس کشش در سمت چپ کنید ، این وضعیت را برای مدت 30 ثانیه نگه دارید و سپس طرف را عوض کنید ، اجازه دهید چانه به سمت جناغ حرکت کند و در این حالت سر خود را به آرامی به سمت راست بچرخانید تا زمانی که احساس کشش در سمت چپ کنید ، حدود 30 ثانیه این وضعیت را حفظ کنید و سپس سمت خود را عوض کنید

تمرینات برای پایین

ضربات در حالت ایستاده ورزش ایستادن چهار برابر کشش عضلات گلوتئال تمرینات بیشتر را می توان در مقاله ورزش برای باسن مشاهده کرد

  • موقعیت شروع: بایستید ، با دو دست روی میز از خود حمایت کنید
  • اجرا: عضلات شکم را متشنج کنید ، یک پا را در مفصل زانو خم کرده و به سمت عقب در مفصل ران گسترش دهید تا زمانی که عضلات گلوتئال احساس کشش کنید ، تمرین را 15 بار در هر طرف تکرار کنید ، 3 مجموعه از آن
  • موقعیت شروع: روی زمین کنار میز بایستید ، زانوها / پایین پاها و دستها زمین را لمس کنید ، عضلات شکم تنش دارند ، یک پا را به سمت بالا به سمت سقف بکشید تا ران در راستای پشت قرار بگیرد ، مفصل زانو را در حالت کشیده نگه دارید در صورت امکان
  • پای خود را در این حالت حدود 15 بار کمی بالا و پایین ببرید بدون اینکه بگذارید دوباره به حالت اولیه فرو رود ، تمرین را با طرف دیگر تکرار کنید و 3 ست تمرین را در هر طرف انجام دهید
  • تنوع: پا را به سمت عقب بلند نکنید بلکه به پهلو بکشید ، تعداد تکرارها ثابت است
  • موقعیت شروع: به حالت ایستاده روی صندلی اداری بنشینید ، یک پا را روی پای دیگر قرار دهید به طوری که مچ پا روی زانوی پای دیگر قرار گیرد ، زانوی پای ضربدری تا آنجا که ممکن است به بیرون برسد
  • اگر در حالت شروع هنوز احساس کشیدگی در باسن خود ندارید ، قسمت بالایی بدن خود را کمی به جلو متمایل کرده و با یک دست فشار کمی روی زانوی پا که برگشته است وارد کنید ، حدود یک دقیقه حالت را حفظ کرده و سپس تغییر طرف