ورزش برای گردن | تمرینات ضد میگرن - این کمک می کند!

ورزش هایی برای گردن

بازوها در ابتدا بازوها را به آرامی و به طور یکنواخت به جلو بچرخانید ، حدود 20 تکرار. سپس ، همچنین 20 بار ، به عقب دایره کنید. این تمرین برای شل کردن شانه است -گردن منطقه.

Circle Shoulder این تمرین را مطابق با همان اصل ورزش 1 انجام دهید. شانه را بلند کنید شانه را تا جایی که ممکن است به سمت گوش ها بکشید.

این وضعیت را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس دوباره شانه ها را پایین بیاورید. کشش جانبی گردن عضلات دست راست خود را بر روی خود بگیرید سر تا بتوانید دست خود را بالای گوش چپ قرار دهید. حالا به آرامی بکشید سر به سمت شانه راست تا زمانی که احساس کشیدگی کنید.

حدود 1 دقیقه در کشش عمیق تر و عمیق تر کار کنید و سپس به آرامی به حالت اولیه برگردید تا کناره ها را عوض کنید. کشش پشت گردن دستان خود را پشت سر خود قرار دهید سر و آن را به آرامی به سمت خود بکشید قفسه سینه تا احساس کشیدگی کنید. این را به مدت 20-30 ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی به حالت اولیه برگردید.

  1. بازوها در ابتدا بازوها را به آرامی و به طور یکنواخت به جلو بچرخانید ، حدود 20 تکرار. سپس ، همچنین 20 بار ، به عقب دایره کنید. این تمرین برای شل کردن ناحیه گردن شانه است.
  2. Circle Shoulder این تمرین را طبق همان اصل ورزش 1 انجام دهید.

    برای تنوع می توانید یک شانه را سریعتر از شانه دیگر یا در جهت مخالف دایره کنید.

  3. شانه را بلند کنید شانه را تا جایی که ممکن است به سمت گوش بکشید. این وضعیت را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس دوباره شانه ها را پایین بیاورید.
  4. کشش جانبی عضلات گردن دست راست خود را بر روی سر خود بگیرید تا بتوانید دست خود را بالای گوش چپ قرار دهید. اکنون سر را به آرامی به سمت شانه راست بکشید تا زمانی که احساس کشیدگی کنید. حدود 1 دقیقه خودتان را در کشش عمیق و عمیق کنید و سپس به آرامی به حالت اولیه برگردید تا کناره ها را عوض کنید.
  5. کشش پشت گردن دستان خود را از پشت سر ضربدری کنید و آن را به آرامی به سمت خود بکشید قفسه سینه تا احساس کشیدگی کنید. این را به مدت 20-30 ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی به حالت اولیه برگردید.