تمرینات ضد درد شانه

برای خنثی کردن یا جلوگیری از شکایت از این نواحی بدن ، آنها باید عضلات خود را تقویت کرده و در صورت قرارگیری اشتباه در حالت کششی قرار دهند. 10-15 تکرار در هر تمرین با حدود 5 سری انجام دهید (به جز موارد تکراری) یوگا تمرینات) کشش های مربوطه را حدود 15 ثانیه حفظ کنید.

تمرینات ضد درد شانه

ورزش در برابر شانه درد 1 می توانید این تمرین را به صورت نشسته یا ایستاده انجام دهید. بازوهایتان به جلو کشیده شده است. آنها را جلوی خود خم کنید تا مشت هایتان به سمت سقف باشد و در آرنج 90 درجه باشد.

هر دو آرنج یکدیگر را لمس می کنند و بازوها در سطح شانه قرار دارند. اکنون بازوهای خود را از هم جدا کرده و به عقب هدایت کنید (مانند پروانه-معکوس). تا جایی که می توانید قدم بزنید و به آرامی بازوها را در حالت شروع به عقب بیاورید.

ورزش در برابر شانه درد 2 روی صندلی می نشینید و دستان خود را در پشت بدن کشیده می کنید. سپس انگشتان خود را به یکدیگر بریزید. بازوها به سمت عقب کشیده شده اند.

شانه ها به عقب کشیده می شوند. کشش بازوها را افزایش دهید و آن را به سمت زمین هدایت کنید. این مقام را نگهدار.

ورزش در برابر شانه درد 3 بگذارید هر دو بازو به آرامی آویزان شوند. مطمئن شوید که پشت صاف مانده است. شیب خود را سر به طرف گوش خود را به سمت شانه خود قرار دهید.

سپس بازوی مخالف خود را به سمت پایین به سمت زمین گسترش دهید. این موقعیت را دوباره حفظ کنید. ورزش برای درد شانه 4 بازوها زاویه دار و آرنج ها روی بدن قرار گرفته اند.

شما شست به سمت سقف اشاره می کنند و انگشتان باقیمانده کشیده می شوند و به جلو اشاره می کنند. پشت شما باید صاف باقی بماند و شانه ها به سمت عقب کشیده شوند. سپس دستان خود را از هم جدا کرده و به سمت عقب هدایت کنید (چرخش شانه).

تا جایی که می توانید قدم بزنید. این مقام را نگهدار. ورزش در برابر درد شانه 5 روی خود دراز می کشید معده در حالی که بازوهای خود را به پهلو خم کرده اید.

پاها به سمت پایین کشیده می شوند. آنها به پایین زمین را نگاه می کنند و صورت خود را به آنجا نگاه می کنند. سپس صورت ، شانه ها ، دست ها و پاها را از زمین بلند کرده و این وضعیت را حفظ کنید.

اگرچه این ورزش تنش کاملی روی بدن ایجاد می کند ، اما به ویژه شانه ها را تقویت می کند. بنابراین ، بازوهای خود را تا آنجا که ممکن است بالا بگیرید. ورزش در برابر درد شانه 6 شما در وضعیت مستعد قرار دارید و هر دو دست را به سمت بالا کشیده اید.

پاها کشیده شده و به سمت پایین قرار دارند. به پایین زمین نگاه می کنید و صورت خود را در آنجا می گذارید. سپس صورت ، شانه ها و بازوها را بلند کنید. بیدار بمانید و با قسمتهای بدن بلند شده ، حرکات چرخشی را به سمت چپ و راست انجام دهید بدون اینکه قسمت را پایین بگذارید.