تمرینات ضد تنش گردن

"حلقه های شانه”هنگام ایستادن ، شانه های خود را از جلو / بالا به عقب / پایین دایره کنید. این کار را 15-20 بار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید