تمرینات ضد تنش گردن در مطب 6

"چیدن سیب" دستها را به طور متناوب به سمت بالا یا پهلو می کشد ، احتمالاً با استفاده از حالت یک پا برای بهبود هماهنگی. موقعیت را برای حدود 10 ثانیه نگه دارید و سپس حالت ایستاده را تغییر دهید پا و بازو به مقاله تمرینات ضد درد گردن بروید