تمرینات ضد تنش گردن در مطب 5

"موقعیت شروع: BWS - بسیج" خود را در لبه میز با هر دو آرنج حمایت کنید. می توانید بنشینید یا خم شوید. حالا کمر خم کنید.

"موقعیت نهایی: BWS - تحرک" اکنون اجازه دهید ستون فقرات شما از پایین افتاده باشد قوز. تمرین را 5 بار تکرار کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید