تمرینات ضد تنش گردن در مطب 3

"چرخش" در حالت خم شده ، یک آرنج را به صورت ضربدری با زانوی مخالف جلوی بدن لمس کنید. سپس بازو و زانو را در هر طرف حدود 10 بار تغییر دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید