تمرینات ضد تنش گردن در مطب 2

”تنه جانبی کشش”از حالت راست قائم ، بازوی چپ کشیده را به سمت چپ خود فشار دهید ران تا جایی که امکان دارد. تنه خود را به سمت چپ متمایل کنید تا در سمت راست تنه احساس کشیدگی کنید. برای مدت کوتاهی نگه دارید و سپس تغییر جهت دهید. به تمرین بعدی ادامه دهید