تمرینات ضد تنش گردن در مطب 1

"WS - Mobilization Starting Position" از حالت ایستاده ، خود را بچرخانید ، از حالت شروع سر، مهره توسط مهره. زانوها کاملاً کشیده شده اند. ”WS - Mobilization End Position” از حالت شروع ، مهره را دوباره توسط مهره بالا بیاورید ، از ستون فقرات کمر شروع کنید و سپس دستان خود را به سمت بالا دراز کنید. این تمرین را 2 بار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید