تمرینات ضد تنش گردن 5

"تقویت Rhomboids" صندلی ایستاده ، شکم و کمر را به حالت ایستاده نگه دارید ، آرنج ها را با زاویه 90 درجه بدن به عقب حرکت دهید و تیغه های شانه را منقبض کنید قایقرانی) متناوباً ، این تمرین را می توان در وضعیت مستعد نیز انجام داد و با میله یا ترابند. این تمرین را 3 بار با هر بار 15 تکرار انجام دهید. به تمرین بعدی ادامه دهید