تمرینات ضد تنش گردن و شانه 7

"قایقرانی”هر دو آرنج را به سمت بدن به سمت عقب بکشید. این کار را می توانید در حالت ایستاده یا کمی خم به جلو و با وزنه های کوچک انجام دهید. مطمئن شوید که کمرتان صاف است. این روش را 15 بار تکرار کنید. به مقاله تمرینات ضد درد گردن بروید