تمرینات ضد تنش گردن و شانه 6

"پروانه" حرکات دایره ای شانه را با بازوهای کشیده به طرف با حرکت آهسته به سمت بالا انجام دهید. وزنه های سبک را می توان در هر دو دست نگه داشت. شانه ها عمیقاً به پشت و قسمت عقب کشیده می شوند استرنوم برپا شده است تا زمانی که بازوها را به سطح شانه برسانید ، حدود 15 تکرار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید