تمرینات ضد تنش گردن و شانه 5

"آونگ بازو" قسمت بالایی بدن / شانه چپ را کمی به جلو متمایل کنید. شما یک وزنه سبک دارید. اجازه دهید جاذبه اثر بگذارد و حدود 15 ثانیه اجازه دهید آونگ بازوی کشیده شود. سپس بازو را عوض کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید