تمرینات ضد تنش گردن و شانه 3

”بالابر کناری” را ببندید a ترابند زیر یک پا و بازوی مخالف را که به سمت بالا و بیرون کشیده شده بکشید. همچنین می توانید به جای وزن ، یک وزنه (بطری آب و غیره) بگیرید ترابند. هر شانه 15 تکرار انجام دهید. به تمرین بعدی ادامه دهید