تمرینات ضد تنش گردن و شانه 2

”مرد چراغ راهنمایی” همزمان یک دست را به سمت بالا و دست دیگر را به سمت دیگر بکشید. بازوها را 10-15 بار مستقیماً پشت سر هم عوض کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید