تمرینات ضد درد جانبی گردن 3

"جلو گردن عضلات را قرار دهید سر از ناحیه کشش طرفین (نگاه کنید به تمرین 1) در گردن. کشش را برای هر طرف حدود 10 ثانیه نگه دارید. به مقاله ”ورزش های ضد درد گردن بروید