تمرینات ضد درد جانبی گردن 2

"عقب گردن عضلات را قرار دهید سر از شیب کشیده شده (تمرین 1 را ببینید) با چانه به صورت مورب روی قفسه سینه. کشش را برای هر طرف حدود 10 ثانیه نگه دارید. به ورزش ادامه دهید