تمرینات ضد درد بازو | تمرینات ضد درد شانه

تمرینات ضد درد بازو

ورزش در برابر بازو درد 1 بازوهای خود را به سمت جلو دراز کنید. اینها در اوج شانه هایشان است. اکنون حرکت های کوچک را به سمت راست و چپ انجام دهید.

سعی کنید حرکات را تا حد ممکن کوچک و سریع انجام دهید. بالاتنه ثابت مانده و شانه ها به سمت عقب کشیده می شوند. ورزش در برابر بازو درد 2 شما در مقابل دیوار ایستاده اید و با هر دو کف دست خود را از زندگی پشتیبانی می کنید.

بازوها کمی فاصله دارند. انگشتان کمی به سمت هم نگاه می کنند. بالاتنه را به سمت بالا فشار دهید و بازوها را دراز کنید.

سپس بازوهای خود را دوباره خم کرده و اجازه دهید بدن شما به پایین فرو رود. کمی قبل از دیوار ، با بالاتنه دوباره بالا بروید. هنگام فشار دادن بالاتنه به سمت بالا ، دستهای خود را تا انتها دراز نکنید ، بلکه آنها را کمی بیشتر خم کنید (مثل فشار ، فقط در حالت ایستاده).

ورزش در برابر بازو درد 3 هر کدام یک وزن سبک بگیرید (مثلا یک بطری 0.5 لیتری). هر دو بازو را به جلو دراز کرده و انگشتان خود را به سمت زمین قرار دهید. پشت دست به سمت بالا است.

هر دو دست خود را به سمت شانه ها بکشید و دست ها را با وزنه ها بچرخانید. در پایان تمرین انگشتان به سمت شانه قرار می گیرند. هر دو دست را به حالت اولیه برگردانید. بنابراین با پشت دست به سمت بالا.

این روش را تکرار کنید. بر علیه درد بازو ورزش کنید 4 روی خود دراز کشیده اید معده در حالی که بازوهای خود را به سمت بالا کشیده اید. صورت شما به پایین به زمین نگاه می کند.

بازوهای خود را کمی بالا آورده و یکی پس از دیگری دراز کنید. به این ترتیب دست ها و بالاتنه خود را دراز می کنید. علیه درد بازو ورزش کنید 5 روی صندلی نشسته اید.

بازوها را به سمت جلو دراز کرده و انگشتان خود را درون یکدیگر قرار دهید. حالا هر دو بازو را در یک جهت بچرخانید و کشش را نگه دارید. پشت صاف است و شانه ها باید پشت سر بمانند. سپس به جهت دیگر بچرخید و موقعیت را دوباره نگه دارید.