تمرینات 2 در برابر تنگی کانال نخاع - موقعیت قرارگیری مرحله ای

"در حالت خوابیده ، هر دو پا را روی سطح برآمده قرار دهید تا کمر کاملاً روی زمین قرار بگیرد و در پشت توخالی نباشد. تا جایی که برای شما راحت است در این وضعیت بمانید. با تمرین بعدی ادامه دهید