آزمون کوپر ارزیابی | آزمون کوپر

آزمون کوپر ارزیابی

پسران

 • 12 سال خیلی خوب: 2650 خوب: 2250 رضایت بخش: 1850 کافی: 1550 کمبود: 1250
 • بسیار خوب: 2650
 • خوب: 2250
 • رضایت بخش: 1850
 • کافی: 1550
 • نقص: 1250
 • 13 سال خیلی خوب: 2700 خوب: 2300 رضایت بخش: 1900 کافی: 1600 کمبود: 1300
 • بسیار خوب: 2700
 • خوب: 2300
 • رضایت بخش: 1900
 • کافی: 1600
 • نقص: 1300
 • 14 سال خیلی خوب: 2750 خوب: 2350 رضایت بخش: 1950 کافی: 1650 کمبود: 1350
 • بسیار خوب: 2750
 • خوب: 2350
 • رضایت بخش: 1950
 • کافی: 1650
 • نقص: 1350
 • 15 سال خیلی خوب: 2800 خوب: 2400 رضایت بخش: 2000 کافی: 1700 کمبود: 1400
 • بسیار خوب: 2800
 • خوب: 2400
 • رضایت بخش: 2000
 • کافی: 1700
 • نقص: 1400
 • 16 سال خیلی خوب: 2850 خوب: 2450 رضایت بخش: 2050 کافی: 1750 کمبود: 1450
 • بسیار خوب: 2850
 • خوب: 2450
 • رضایت بخش: 2050
 • کافی: 1750
 • نقص: 1450
 • 17 سال خیلی خوب: 2900 خوب: 2500 رضایت بخش: 2100 کافی: 1800 کمبود: 1500
 • بسیار خوب: 2900
 • خوب: 2500
 • رضایت بخش: 2100
 • کافی: 1800
 • نقص: 1500
 • بسیار خوب: 2650
 • خوب: 2250
 • رضایت بخش: 1850
 • کافی: 1550
 • نقص: 1250
 • بسیار خوب: 2700
 • خوب: 2300
 • رضایت بخش: 1900
 • کافی: 1600
 • نقص: 1300
 • بسیار خوب: 2750
 • خوب: 2350
 • رضایت بخش: 1950
 • کافی: 1650
 • نقص: 1350
 • بسیار خوب: 2800
 • خوب: 2400
 • رضایت بخش: 2000
 • کافی: 1700
 • نقص: 1400
 • بسیار خوب: 2850
 • خوب: 2450
 • رضایت بخش: 2050
 • کافی: 1750
 • نقص: 1450
 • بسیار خوب: 2900
 • خوب: 2500
 • رضایت بخش: 2100
 • کافی: 1800
 • نقص: 1500

دختران

 • 12 سال خیلی خوب: 2450 خوب: 2050 رضایت بخش: 1650 کمبود: 1050
 • بسیار خوب: 2450
 • خوب: 2050
 • رضایت بخش: 1650
 • نقص: 1050
 • 13 سال خیلی خوب: 2500 خوب: 2100 رضایت بخش: 1700 کمبود: 1100
 • بسیار خوب: 2500
 • خوب: 2100
 • رضایت بخش: 1700
 • نقص: 1100
 • 14 سال خیلی خوب: 2550 خوب: 2150 رضایت بخش: 1750 کمبود: 1150
 • بسیار خوب: 2550
 • خوب: 2150
 • رضایت بخش: 1750
 • نقص: 1150
 • 15 سال خیلی خوب: 2600 خوب: 2200 رضایت بخش: 1800 کمبود: 1200
 • بسیار خوب: 2600
 • خوب: 2200
 • رضایت بخش: 1800
 • نقص: 1200
 • 16 سال خیلی خوب: 2650 خوب: 2250 رضایت بخش: 1850 کمبود: 1250
 • بسیار خوب: 2650
 • خوب: 2250
 • رضایت بخش: 1850
 • نقص: 1250
 • 17 سال خیلی خوب: 2700 خوب: 2300 رضایت بخش: 1900 کمبود: 1300
 • بسیار خوب: 2700
 • خوب: 2300
 • رضایت بخش: 1900
 • نقص: 1300
 • بسیار خوب: 2450
 • خوب: 2050
 • رضایت بخش: 1650
 • نقص: 1050
 • بسیار خوب: 2500
 • خوب: 2100
 • رضایت بخش: 1700
 • نقص: 1100
 • بسیار خوب: 2550
 • خوب: 2150
 • رضایت بخش: 1750
 • نقص: 1150
 • بسیار خوب: 2600
 • خوب: 2200
 • رضایت بخش: 1800
 • نقص: 1200
 • بسیار خوب: 2650
 • خوب: 2250
 • رضایت بخش: 1850
 • نقص: 1250
 • بسیار خوب: 2700
 • خوب: 2300
 • رضایت بخش: 1900
 • نقص: 1300

مردان

 • 18-30 سال بسیار خوب: 3000 خوب: 2600 رضایت بخش: 2200 کمبود: 1800 بد: <1800
 • بسیار خوب: 3000
 • خوب: 2600
 • رضایت بخش: 2200
 • نقص: 1800
 • بد: <1800
 • 30-39 سال بسیار خوب: 2700 خوب: 2300 رضایت بخش: 1900 کمبود: 1600 بد: <1600
 • بسیار خوب: 2700
 • خوب: 2300
 • رضایت بخش: 1900
 • نقص: 1600
 • بد: <1600
 • 40-49 سال بسیار خوب: 2500 خوب: 2100 رضایت بخش: 1700 کمبود: 1400 بد: <1400
 • بسیار خوب: 2500
 • خوب: 2100
 • رضایت بخش: 1700
 • نقص: 1400
 • بد: <1400
 • 50 سال خیلی خوب: 2400 خوب: 2000 مطلوب: 1600 کمبود: 1300 بد: <1300
 • بسیار خوب: 2400
 • خوب: 2000
 • رضایت بخش: 1600
 • نقص: 1300
 • بد: <1300
 • بسیار خوب: 3000
 • خوب: 2600
 • رضایت بخش: 2200
 • نقص: 1800
 • بد: <1800
 • بسیار خوب: 2700
 • خوب: 2300
 • رضایت بخش: 1900
 • نقص: 1600
 • بد: <1600
 • بسیار خوب: 2500
 • خوب: 2100
 • رضایت بخش: 1700
 • نقص: 1400
 • بد: <1400
 • بسیار خوب: 2400
 • خوب: 2000
 • رضایت بخش: 1600
 • نقص: 1300
 • بد: <1300

زنان

 • 18-30 سال بسیار خوب: 2650 خوب: 2200 رضایت بخش: 1900 فقیر: 1550 فقیر: <1550
 • بسیار خوب: 2650
 • خوب: 2200
 • رضایت بخش: 1900
 • نقص: 1550
 • بد: <1550
 • 30-39 سال بسیار خوب: 2550 خوب: 2050 رضایت بخش: 1700 فقیر: 1400 فقیر: <1400
 • بسیار خوب: 2550
 • خوب: 2050
 • رضایت بخش: 1700
 • نقص: 1400
 • بد: <1400
 • 40-49 سال بسیار خوب: 2300 خوب: 1900 رضایت بخش: 1500 کمبود: 1200 بد: <1200
 • بسیار خوب: 2300
 • خوب: 1900
 • رضایت بخش: 1500
 • نقص: 1200
 • بد: <1200
 • 50 سال بسیار خوب: 2150 خوب: 1650 رضایت بخش: 1350 ضعیف: 1050 ضعیف: <1050
 • بسیار خوب: 2150
 • خوب: 1650
 • رضایت بخش: 1350
 • نقص: 1050
 • بد: <1050
 • بسیار خوب: 2650
 • خوب: 2200
 • رضایت بخش: 1900
 • نقص: 1550
 • بد: <1550
 • بسیار خوب: 2550
 • خوب: 2050
 • رضایت بخش: 1700
 • نقص: 1400
 • بد: <1400
 • بسیار خوب: 2300
 • خوب: 1900
 • رضایت بخش: 1500
 • نقص: 1200
 • بد: <1200
 • بسیار خوب: 2150
 • خوب: 1650
 • رضایت بخش: 1350
 • نقص: 1050
 • بد: <1050